ENGLISH
на русском
Levon Mosinyan about Lent
Հարգելի բարեկամ,  ամեն կիրակի առավոտյան ժամը
9:30-ից 10:30  կարող եք հանդիպել Պրն. Մոսինյանին:  
Ներքոհիշյալ քարտեզը կօգնի ձեզ հեշտությամբ գտնել
Բրենդ այգին, որը գտնվում է Գլենդել քաղաքում: